+48 725 67 05 03     lachs.recepcja@gmail.com
Apartamenty i pokoje dla DZIECI Z RODZICAMI
ZAJRZYJ DO KAŻDEGO Z APARTAMENTÓW I POKOI   |   cennik   |   rabaty   |  
  REZERWACJE
Regulamin pobytu w Lachs' Apartments

§1

Szanowni Państwo, dokonując rezerwacji, będąc naszymi Gośćmi- akceptujecie nasz regulamin!

Regulamin określa warunki, na których można dokonać rezerwacji i wynajmu apartamentów oraz warunków pobytu. Prezentowany regulamin stanowi integralną cześć umowy wynajmu (rezerwacji). Każda osoba, która dokonuje rezerwacji, jednocześnie akceptuje warunki niniejszego regulaminu.

Klient – osoba prawna lub osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych w rozumieniu zapisów KC, będąca stroną umowy o czasowe korzystanie z apartamentu lub pokoju, rezerwacja.
Apartament/pokój – lokal mieszkalny, opisany w ofercie przedstawionej na stronie internetowej www.lachs.gda.pl, który Klient wynajmuje na pobyt czasowy w celach wypoczynkowych.

§2

Rezerwacje.

1. Kontakt telefoniczny traktujemy jako informacyjny, bez zobowiązań dla obu stron.
Klient wypełnia formularz kontaktowy/dokonuje rezerwacji na stronie www.lachs.gda.pl/rezerwacje,  przesyła na adres e-mail: lachs.recepcja@gmail.com, lub innymi kanałami social media: przez messenger, whatsapp zapytanie dotyczące wybranego przez niego apartamentu/pokoju celem dokonania rezerwacji.
2. Lachs’ Apartments przesyła na adres e-mail Klienta wstępne potwierdzenie rezerwacji, podanie nr pokoju/apartamentu, wyliczenie kosztów wczasów i wysokości zadatku. Warunkiem potwierdzenia rezerwacji jest wpłata zadatku w wysokości min.30% wartości pobytu, w ciągu 24 godz od informacji zwrotnej.
3. Rezerwacja zostaje potwierdzona z dniem zaksięgowania na koncie Lachs’ Apartments wymaganej przedpłaty.
4. Rezerwacja stanowi umowę wynajmu, która wchodzi w życie pod warunkiem wpłaty zadatku za usługę.
5. Oferta oraz podane ceny mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Art. 66 par.1 Kodeksu Cywilnego. Cena musi zostać potwierdzona przez pracownika Lachs’ Apartments drogą elektroniczną.

 Anulowanie rezerwacji i jej zmiana.

1. Klient może anulować rezerwację pisemnie, drogą elektroniczną. Wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi, jednak prosimy pamiętać, że każdego Klienta traktujemy indywidualnie.
2. Zmiana rezerwacji jest możliwa wyłącznie za zgodą Lachs’ Apartments, jeżeli dostępny ten sam lub inny apartament/pokój, który może zostać zaproponowany Klientowi. W takim przypadku zmiana nie podlega dodatkowej opłacie. Zmiana rezerwacji nie jest możliwa jeżeli dotyczy wysokiego sezonu (wakacje, długie weekendy). Gdy zmiana rezerwacji nie jest możliwa, a Klient odstąpił od umowy, anulował rezerwację, bądź nie wywiązał się z umowy (brak przyjazdu), Lachs’ Apartments uprawniony jest do potrącenia wpłaconego zadatku lub całości opłaty za pobyt.
3. W przypadku przyjazdu większej ilości osób niż zadeklarowa podczas rezerwacji, Lachs’ Apartments zastrzega sobie prawo do uzyskania od Klienta dodatkowych opłat lub zerwania umowy, co wiąże się z nie udostępnieniem go Klientowi lub jego opuszczeniem przez Klienta.
4. W przypadku wcześniejszego wyjazdu lub późniejszego przybycia Lachs’A partments nie zwraca pieniędzy za niewykorzystany pobyt.
5. Lachs’ Apartments może anulować lub zmienić rezerwację, wyłącznie w przypadku wystąpienia zdarzeń niezależnych od Lachs’ Apartments (awaria w apartamencie/pokoju lub inne zdarzenie losowe). Zmiana rezerwacji polega na udostępnieniu innego apartamentu/pokoju o podobnym standardzie. W wypadku braku zgody Klienta na substytucyjny apartament/pokoju umowa ulega rozwiązaniu, a Lachs’ Apartments ma obowiązek zwrotu Klientowi wpłaconego przez niego zadatku.

 Warunki płatności.

1. Wymagana wpłata zadatku w wysokości 30% wartości pobytu lub całość kwoty w ustalonym terminie.
2. Pozostałą część opłaty za pobyt należy uregulować przelewem w terminie ustalonym z obsługą lub gotówką, kartą płatniczą , bonem turystycznym w dniu przyjazdu , z chwilą meldunku.
3. Klient obowiązany jest do uregulowania opłaty klimatycznej w wysokości 2,00 PLN/osoba z dobę.
4. Lachs’ Apartments może pobrać opłatę za: dodatkowe usługi sprzątania, wymianę ręczników i pościeli podczas pobytu Klienta, za zameldowanie przed wyznaczonymi godzinami – po akceptacji przez pracownika obiektu lub za późniejsze wymeldowanie po akceptacji przez pracownika obiektu.

                                                                                                                                                     

  §3

 Warunki pobytu.

1. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 16:00 w dniu przyjazdu, natomiast kończy się o godzinie 11:00 w dniu wyjazdu. Ewentualny wcześniejszy przyjazd lub późniejszy wyjazd możliwy jest po uzgodnieniu z pracownikiem recepcji, w zależności od dostępności apartamentu/pokoju. w
2. Klient obowiązany jest  do poinformowania pracownika Lachs’ Apartments o ewentualnym zagubieniu kluczy lub wyrządzonych szkodach i niezwłocznego pokrycia kosztów strat. Wysokość odszkodowania ustala Lachs’ Apartments według własnej kalkulacji.
3. Zabronione jest nieprzestrzeganie ciszy nocnej w godzinach od 22.00 do 6.00 rano, palenie papierosów w apartamencie /pokoju oraz częściach Wspólnych, łamanie zasad P.Poż., BHP, niszczenie apartamentu/ pokoju  lub wynoszenie  jego jakichkolwiek części. Klient ma obowiązek zabezpieczyć apartament/pokój  podczas swojej nieobecności poprzez zamknięcie okien i drzwi, wyłączenie urządzeń mogących stanowić zagrożenie P.Poż. W przypadku naruszenia zasad określonych w niniejszym punkcie Lachs’ Apartments jest uprawniony do obciążenia Klienta kosztami, które pozwolą na doprowadzenie apartamentu/pokoju do stanu poprzedniego.
5. W przypadku rażącego naruszenia określonych zasad, Lachs’ Apartments jest uprawniony do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym i usunięcia Klienta wraz z osobami mu towarzyszącymi w asyście Policji.
6. Gość zobowiązany jest przyjąć apartament/ pokój i po zakończeniu pobytu zdać go w takim samym stanie w jakim go przyjął, w przeciwnym wypadku zostanie doliczona dodatkowa opłata za sprzątanie końcowe. Utrzymanie czystości w zamieszkałych przez siebie pokojach należy do Gościa. Prosimy o zachowanie czystości i porządku po sobie i dzieciach w  miejscach ogólnodostępnych tj. w aneksie, w kuchni, bawialniach oraz  na placu zabaw. 
7. Osoby trzecie mogą przebywać na terenach wspólnych  Lachs’ Apartments  do godziny 20, po uprzednim poinformowaniu właścicieli obiektu
8. Gość  ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów, wyposażenia i urządzeń technicznych pensjonatu powstałe z winy jego, jego dzieci   lub odwiedzających go osób. Za zniszczenia wykryte po opuszczeniu pokoju po wcześniejszej konsultacji z najemcami zostaną oni obciążeni kosztami naprawy.
9. Właściciele  Lachs’ Apartments  nie ubezpieczają bagażu ani rzeczy osobistych Gościa na czas trwania pobytu i podróży oraz nie ponoszą odpowiedzialności za jego ewentualną kradzież, zaginięcie lub zniszczenie. Przedmioty osobistego użytku pozostawione  przez wyjeżdżającego Gościa będą odesłane, na jego koszt, na wskazany adres. W przypadku braku dyspozycji  przechowa się przedmioty przez trzy miesiące, a następnie przekaże na cele charytatywne lub do użytku publicznego.

W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług Gość jest proszony o jak najszybsze zgłaszanie ich w RECEPCJI   lub tel. (725 67 05 03), co umożliwi niezwłoczną reakcję i poprawę jakości usług.

§4

Ochrona danych osobowych RODO.
Zgodnie z art. 13  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119). informuję, iż1) Administratorem klienta danych osobowych jest Lachs’ Apartments. Lachs’Apartments obowiązuje się do przetwarzania danych swoich Klientów w ramach czynności związanych z realizacją Umowy oraz chronienia ich przed dostępem, użyciem, usunięciem lub ujawnieniem przed osobami trzecimi, jak również do przetwarzania powierzonych danych w sposób zgodny z obowiązującym właściwym prawem w sposób gwarantujący poufność i bezpieczeństwo danych osobowych.

2) Dane osobowe klienta będą przetwarzane w celu korzystania z usług hotelowych – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b) – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
3) Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych takich jak: imię i nazwisko, adres zamieszkania, dane dowodu osobistego, numer telefonu kontaktowego, mail oraz ewentualnie danych swojej działalności gospodarczej niezbędnych do wystawienia faktury, w celu: podpisania umowy wynajmu czyli dokonania rezerwacji i zameldowania w obiekcie, wystawienia i przechowywania faktur.
4) Odbiorcami danych osobowych Klienta będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usług.
5) Klient wyraża zgodę na przekazanie jego danych osobowych pracownikom recepcji obiektu, celem odpowiedniego działania naszych usług, z których Państwo korzystają.
6) Klient wyraża zgodę na przekazanie jego danych do księgowości Lachs’ Apartments.
7) Dane osobowe klienta przechowywane będą przez okres max.10 lat.
8) Klient posiada prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
9) Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
10) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi/umowy.

Życzymy udanego wypoczynku

pobyty w Jastrzębiej Górze
na terenie obiektu:
akceptujemy karty płatnicze

REKOMENDACJE

Rodzinne miejsce Gufik Okiem mamy

© 2015 - 2024 Lachs’ Apartments
Rodzinne wczasy w Jastrzębiej Górze. Pokoje nad morzem dla rodzin z dziećmi.

projekt i wykonanie - PEKADES, strony internetowe puck